കാർഷികം

പച്ചപിടിപ്പിച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷിയുമായി ഏഴ് വനിതകള്‍

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ കൃഷിക്ക് പുതിയ മാനം നല്കി കൃഷി ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമത്തിലെ 7 വനിതകള്‍

×