കാർഷികം

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെ നടാം

ഏറെ ഗുണകരമായ ഫലമാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. വള്ളികൾ പടർന്നു പന്തലിച്ച് തണലും ഫലങ്ങളും മാത്രമല്ല വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ കൈനിറയെ വരുമാനവും തരും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്.

    ×