കാർഷികം

കരിമ്പയിൽ ഓണം പഴം പച്ചക്കറി വിപണന മേള ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ

കരിമ്പ ഇക്കോ ഷോപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 24 വരെ കല്ലടിക്കോട് കനാൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഉള്ള കരിമ്പ ഇക്കോഷോപ്പു പരിസരത്ത് ഓണം പഴം പച്ചക്കറി...

×