കാർഷികം

മികച്ച വരുമാനം നേടാന്‍ മത്സ്യകൃഷി

മികച്ച വരുമാനം നേടിതരുന്ന ഒന്നാണ് മത്സ്യകൃഷി. കേരളത്തില്‍ മത്സ്യക്കൃഷിയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് കട്ള, രോഹു, മൃഗാള്‍, സില്‍വര്‍ കാര്‍പ്പ്, കോമണ്‍ കാര്‍പ്പ്, ഗ്രാസ് കാര്‍പ്പ്, കരിമീന്‍,...

    ×