കാർഷികം

വില കുറച്ചിട്ടും വാങ്ങാന്‍ ആളില്ല. തക്കാളി റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു

വില കുറച്ചിട്ടും വാങ്ങാന്‍ ആളില്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന്‍ തക്കാളി റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഉദുമലപ്പേട്ടയിലെ കര്‍ഷകരും വ്യാപാരികളുമാണ് നാലുരൂപയ്ക്ക് വില്പന നടത്തിയിട്ടും വാങ്ങാന്‍ ആളില്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന്‍ തക്കാളി റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത്.

IRIS
×