ജി എസ് ടി: ഇന്ത്യയിലെ വാഹന വില കുറയ്ക്കാൻ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തീരുമാനം

ചരക്ക്, സേവന നികുതി (ജി എസ് ടി) നിലവിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വാഹന വില കുറയ്ക്കാൻ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു. യാത്രാവാഹന വിലയിൽ 2.17 ലക്ഷം...

IRIS
×