ഹീറോ ‘എക്സ്ട്രീം 200 ആറി’ന്റെ വിൽപ്പന വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

‘എക്സ്ട്രീം 200 ആറി’ന്റെ വിൽപ്പന ദേശീയതലത്തിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ് തയാറെടുക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഡീലർഷിപ്പുകളിലേക്ക് ‘എക്സ്ട്രീം 200 ആർ’ അയയ്ക്കാനാണു...

    ×