ഐ സി വി വിപണിയിലേക്ക് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുമെത്തുന്നു

ഇറ്റലിയിലെ പിനിൻഫരിനയിൽ നിന്നു പ്രചോദിതമായ രൂപകൽപ്പനയോടെ എത്തുന്ന ‘ഫ്യൂരിയൊ’ ഈ വിഭാഗത്തിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണു മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പവൻ ഗോയങ്ക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

×