വ്യാപാരം

ആംവെ ന്യൂട്രീലൈറ്റ് ഓള്‍ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീന്‍ പൗഡര്‍ പുറത്തിറക്കി

കുട്ടികളിലെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് അറിയുന്നതിനായി ആംവേ പ്രോട്ടീന്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനും പുറത്തിറക്കി. രാജ്യത്തെ 80 ശതമാനം ആളുകളും പ്രോട്ടീന്‍ കുറവുള്ളവരാണെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഗസറ്റ് പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍...

IRIS
×