ഹനാൻ എന്നാല്‍ ‘ദയാപരമായ സമ്മാനം’ എന്നര്‍ഥം. ‘കൃപ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘പുണ്യ വാത്സല്യം’ എന്നൊക്കെ പിന്നെയും അർത്ഥങ്ങൾ ! ചില സോഷ്യല്‍ തെമ്മാടികള്‍ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ സരിതമാര്‍ക്കിടയില്‍ പെടാതെ വിദ്യയും...

ഹനാൻ എന്നാല്‍ 'ദയാപരമായ സമ്മാനം' എന്നര്‍ഥം. 'കൃപ' അല്ലെങ്കിൽ 'പുണ്യ വാത്സല്യം' എന്നൊക്കെ പിന്നെയും അർത്ഥങ്ങൾ ! ചില സോഷ്യല്‍ കീടങ്ങള്‍ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ സരിതമാര്‍ക്കിടയില്‍പെടാതെ വിദ്യയും വീടും...

IRIS
×