സൗന്ദര്യത്തിനും ബലത്തിനും പല്ലുകൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടുന്ന ആദിവാസിസമൂഹം !

ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രാ ദ്വീപിലുള്ള മെന്റാവായ് (Mentawai ) എന്ന ഗോത്രവിഭാഗമാണ് ഇന്നും ഈ പ്രാകൃത ആചാരം പാരമ്പര്യമായി പിന്തുടരുന്നത്. നായാട്ടും മീൻപിടുത്തവുമാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യതൊഴിൽ.പരമ്പരാഗത വേഷഭൂഷാദികളും ആചാരങ്ങളും...

IRIS
×