മനുഷ്യത്വം എന്നാൽ എന്തന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി

പക്ഷെ ദൈവം നിസ്സഹായനല്ല. ഒരപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന് ദൈവം പ്രതിസന്ധികളെ മറി കടക്കാനുള്ള കഴിവും തന്നിട്ടുണ്ട്....

×