ഒരു അവധികാലത്ത്…

ഇത്തവണത്തെ അവധിക്കാലം ഞാനും മക്കളും തനിച്ചു നാട്ടില്‍ അഘോഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. സഹാധര്മിനിക് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ അവധി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോള്‍ മധ്യ വേനല്‍ അവധി കേരളത്തില്‍ തന്നെ ആവട്ടെ...

“വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലങ്കിലും വളരും. .,വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും “.

കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിന്റെ ഈ വരികൾ കേൾക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ലാ. വായന അറിവ് വർധിപ്പിക്കും. ഭാഷാജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിനും, ആശയ-വിവര വിനിമയത്തിനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് വായന. നിരന്തരമുള്ള പരിശീലനവും,ശുദ്ധീകരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും...

IRIS
×