ഒരു നല്ല വാക്ക് കൊതിക്കുന്നുണ്ടവൾ ..

കണ്ണ് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന അവളുടെ ജീവിതം, കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നിത്യവും കത്തി എരിയുന്ന വിളക്ക്

    ×