വിഷു ഓർമ്മകൾ

നാല് പ്രധാന ഋതുക്കളിലൊന്നാണ്‌ ഗ്രീഷ്മം അഥവാ വേനൽക്കാലം. വസന്തത്തിനു ശേഷമുള്ള ഗ്രീഷ്മ കാലത്തു സൂര്യന്റെ ചുടുചുംബനം കൊതിച്ചു ഒരു കുസൃതിക്കാരിയുടെ നാണത്തോടെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണികൊന്നപ്പൂക്കൾ എല്ലാ...

×