ദൈവത്തിന്‍റെ ഫോണ്‍

ദൈവംത്തെ കണ്ട ആമനുഷ്യനില്ലേ ദൈവത്തിന് ഫോണ്‍സമ്മാനിച്ച ആള്‍ അയാള്‍ അയച്ചുതന്ന മെസേജാ... എന്നിട്ടിത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യാനുംപറഞ്ഞൂ..ഇനി നിങ്ങളും ഷെയര്‍ ചെയ്തോളൂ... വേഗം...

IRIS
×