ടൊറന്റോയുടെ മുഖഛായ മാറുന്നു – 50,000 പുതിയ തൊഴിലവസരണങ്ങളുമായി ആമസോൺ ആസ്ഥാനം കാനഡയിൽ

ടൊറന്റോ യുടെ മുഖഛായ മാറ്റുവാൻ അൻപതിനായിരം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളും ആയി ആമസോണിന്റെ രണ്ടാമത് ആസ്ഥാനം തുടങ്ങുവാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 2017 ലാണ് ടൊറന്റോയും അനുബന്ധ നഗര സഭകളും...

    ×