ഇസാഫ്‌ ബാങ്കില്‍ 3000 ഒഴിവുകള്‍

തൃശ്ശൂരിലെ മണ്ണുത്തി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റിസര്‍വ്വ്‌ ബാങ്ക്‌ അംഗീകൃത ഇസാഫ്‌ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ്‌ ബാങ്കില്‍ വിവിധ തസ്‌തികകളിലായി 3000 ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

    ×