കാലിക്കറ്റ് എന്‍ ഐ ടിയില്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകള്‍

കാലിക്കറ്റ് നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയില്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ 9 ഒഴിവുണ്ട്. കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ 11 മാസത്തേക്കാണ് നിയമനം. വാക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

×