അച്ചാറിലെ പൂപ്പല്‍ എങ്ങനെ തടയാം .. ?

നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് അച്ചാറുകള്‍.IRIS
×