പാചകം

സ്വാദിഷ്ടമായ ഇടിച്ചക്കത്തോരന്‍

ചക്കകള്‍ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണിപ്പോള്‍. അതിനാല്‍ത്തന്നെ  ഇടിച്ചക്കത്തോരന്‍ എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം

    ×