സ്വയം തൊഴിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ, തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം നടത്തി

വെൽഫെയർ പാർട്ടി ടൗൺ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നടന്ന സ്വയം തൊഴിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ, തയ്യിൽ മെഷീൻ വിതരണവും, രാഷ്ട്രീയ നയവിശദീകരണ യോഗവും, പ്രളയ ദുരിതശോസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ത്യാഗോജ്ജല പ്രവർത്തനങ്ങൾ...

IRIS
×