‘ജന നീതി കേന്ദ്രം’ എന്നർഥമുള്ള ‘മക്കൾ നീതി മയ്യം’ എന്ന പേരുമായി കമൽഹാസന്‍റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി. എ.ജി. മൗര്യ ഐപിഎസ്, നടി ശ്രീപ്രിയ, നടന്‍ എ.എസ്.ജ്ഞാനസംബന്ധൻ,...

രാവിലെ സിനിമയിലെ ‘പഞ്ച്’ ഡയലോഗുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗവുമായാണ് കമലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപന യാത്ര തുടങ്ങിയത്. രാമേശ്വരത്തെ മോ

×