അന്തര്‍ദേശീയം

സെന്റര്‍ ഫോർ ഇന്ത്യ സ്റ്റഡീസ് ചർച്ച സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

സാൽമിയ ,ഫർവാനിയ ,ഫഹാഹീൽ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന തുടർ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സെൻറ്റർ ഫോർ ഇന്ത്യ സ്റ്റഡീസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് സമർപ്പിക്കും എന്ന്...

IRIS
×