സ്വദേശിവല്‍ക്കരണവും പ്രതിസന്ധിയും: ഗൾഫിൽ നിന്നും വിദേശികൾ പിൻവാങ്ങുന്നു.താ​മ​സ​ക്കാരില്ലാതെ 75,000 ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണവും പ്രതിസന്ധിയും കാരണം വിദേശികള്‍ നാടുവിടുന്നതോടെ മേഖലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി.

MAN OF ART AND EVENTS : SATHAR AL KARAN

We are honored to interview Mr. Sathar Al Karan, the versatile man, a business consultant, art exhibitor, a prestigious figure...IRIS
×