വിഷുക്കണികണ്ടും സദ്യയുണ്ടും മലയാളികള്‍ വിഷു ആഘോഷിച്ചു.

വിഷു ഏപ്രില്‍ 15 ന് ആണ് റിയാദിലെ സംഘടകള്‍ വിഷു ആഘോഷം വിഷുവിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പേ ആഘോഷിച്ചു.വിഷുദിനം ഞാറാഴ്ച്ച വരുന്നത് കൊണ്ടും ജോലിദിവസം ആയതുകൊണ്ടും പതിമൂന്നാം...

    ×