സഹായി വാദിസലാം ദമ്മാം ചാപ്റ്ററിന് പുതിയ കമ്മിറ്റി

ദിവസവും മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി പൂനൂർ മടത്തുംപൊയിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് സെന്ററിൽ മുപ്പത് പേർക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവനം നൽകി വരുന്നുണ്ട് , എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള മെഡിക്കൽ ലാബ്,...

IRIS
×