ഷാവോമിയുടെ പോകോഫോണ്‍ എഫ് വണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്കും

ഷാവോമിയുടെ ഉപ ബ്രാൻഡായ പോകോയുടെ ആദ്യ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണായ പോകോഫോണ്‍ എഫ് വണ്‍ താമസിയാതെ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തും

×