ബ്ലാക് മാമ്പയുടെ തലയിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിയാടുന്ന കീരിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൗതുകമാകുന്നു

മരത്തിൽ വാൽചുറ്റി പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബ്ലാക് മാമ്പയുടെ തലയിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിയാടുന്ന കീരിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൗതുകമാകുന്നു. സൗത്താഫ്രിക്കയിലെ ക്രൂഗർ നാഷൽ പാർക്കിൽ നിന്നു പകർത്തിയതാണ് ഈ അപൂർവ...

    ×