പോലീസിന്റെ ശമ്പളവും അധികാരവും മാധ്യമ വായാടിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ വാലാട്ടിനടക്കാനല്ല. അന്വേഷണം മാധ്യമങ്ങളുടെ വഴിയേ പോകുമ്പോള്‍ ചരിത്രത്തിൽ നമ്പി നാരായണന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നു….!

ഒരാളെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം അപമാനത്തിന്റെയും സംശയത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിലൂടെ നടത്താനും, മാനസികമായി തളർത്താനും, ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും വ്യക്തി ജീവിതവും തകർക്കാനും കേരളത്തിലെ കൂലിയെഴുത്തുകാരുടെ പുറകെനടന്ന പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു. അതാണ്...

ഡോ: ജേക്കബ്ബ് വടക്കൻചേരിയുടെ അറസ്റ്റ് – കല്പറ്റ നാരായണൻ മാഷിൻ്റെ പ്രതികരണം

മഹാത്മാഗാന്ധി പിൻതുsർന്ന ചികിത്സാരീതിയുടെ ഒരു പ്രചാരകനായ ഡോ ജേക്കബ്ബ് വടക്കൻചേരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങേയറ്റം സംഭ്രമജനകമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ അജ്ഞതയും വിവേകരാഹിത്യവും തെളിവാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്.

പെരുമഴക്കാലം: നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ? – മുരളി തുമ്മാരുകുടി എഴുതുന്നു

പേടിക്കാതിരിക്കുക. ഇതുപോലെ ഉള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ നടുക്ക് പെടുമ്പോള്‍ നമുക്ക് പെര്‍സ്പെക്ടീവ് നഷ്ടപ്പെടും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നമാണ് ഇത്, ഇനി ഇത് ഏറെക്കാലത്തേക്ക് മാറുകയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും....×