പാറമേൽ ദൈവം പണിതതിന്റെ ഭദ്രതയെ നാം സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

നമുക്കിടയില്‍ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് ഭൗതികമായ പശ്ചാത്തലം എന്നതുപോലെ ആത്മീയമായ ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്‌.

×