ജയരാജന്റെ മന്ത്രി പദവും രാഷ്ട്രീയ ധാർമികതയും

ഈ വിഷയത്തിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തൻറെ അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിലും വലിയ അർത്ഥമില്ല . ഈ സർക്കാരിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനു...

×