പോലീസിന്റെ ശമ്പളവും അധികാരവും മാധ്യമ വായാടിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ വാലാട്ടിനടക്കാനല്ല. അന്വേഷണം മാധ്യമങ്ങളുടെ വഴിയേ പോകുമ്പോള്‍ ചരിത്രത്തിൽ നമ്പി നാരായണന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നു….!

ഒരാളെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം അപമാനത്തിന്റെയും സംശയത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിലൂടെ നടത്താനും, മാനസികമായി തളർത്താനും, ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും വ്യക്തി ജീവിതവും തകർക്കാനും കേരളത്തിലെ കൂലിയെഴുത്തുകാരുടെ പുറകെനടന്ന പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു. അതാണ്...

IRIS
×