പേഴ്സണാലിറ്റി

ജയിലിൽ ശശികലയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന അനർഹമായ പരിഗണനയെക്കുറിച്ച് പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ച ഡിഐജി രൂപയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുരസ്കാരം

കൈക്കൂലി വാങ്ങി ജയിലിൽ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് പരിഗണനയും സൗകര്യങ്ങളും അനുദിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ച ഡിഐജിക്കു മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. അണ്ണാ ഡിഎംകെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി...

    ×