ട്രക്കോസ്ടമി റ്റ്യൂബിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു വയസുകാരനായ ആൽഡ്രിൻ, തന്‍റെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസയറിയിക്കാൻ വന്നവർക്ക് വേണ്ടി കീ ബോർഡ് വായിച്ചപ്പോൾ…

മൂവി ഡസ്ക്
Tuesday, November 21, 2017

ആൽഡ്രിൻ, ട്രക്കോസ്ടമി റ്റ്യൂബിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ടു വയസുകാരൻ, അവന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസയറിയിക്കാൻ വന്നവർക്ക് വേണ്ടി കീ ബോർഡ് വായിച്ചപ്പോൾ…

×