കാർഷികം

ശ്രീനി ഫാംസ് , ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതിയ സംരംഭം

ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ സംരംഭം. ശ്രീനി ഫാംസ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര്. വിഷം കലരാത്ത ഭക്ഷണം ആവശ്യകാരിൽ എത്തിക്കുക,ജൈവകൃഷിരീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ...

×