കാർഷികം

പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനവും ഗജേന്ദ്ര ഇനം ചേനയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവവും

കരിമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഭവന്റെ കീഴിലുള്ള കരിമ്പ പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ഉത്ഘാടനവും കിഴങ്ങു വർഗ്ഗ വിള ക്ലസ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീഡ് വില്ലേജ്...

IRIS
×