കാർഷികം

കൃഷി പരിശീലന പരിപാടിയും മികച്ച കർഷകരെ ആദരിക്കലും കരിമ്പ കൃഷിഭവനു കീഴിൽ നടന്നു

കുടുംബിനികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി എല്ലാവര്ക്കും സൗകര്യപ്രദമായ വിധം കൃഷിയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാവുന്ന സമഗ്ര പുരയിട കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിവുപകരുന്നതായിരുന്നു കരിമ്പ കൃഷിഭവന്റെ കർഷക

IRIS
×