കാർഷികം

സോളിഡാരിറ്റി കാമ്പയിൻ: കാർഷിക വിത്ത് വിതരണം

"പുതിയ കേരളം മണ്ണിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി സോളിഡാരിറ്റി " കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി പ്രളയദുരിതവും ഉരുൾപൊട്ടലും മൂലം കൃഷി നാശം സംഭവിച്ച മലമ്പുഴ ആനകല്ലിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് കാർഷിക വിത്തുകളുടെ...

IRIS
×