കാർഷികം

ഫെയ്സ്ബുക്ക് വളർത്തിയ കൃഷി അഥവാ വിഷരഹിതപച്ചക്കറിക്കായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ

ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏറെ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു 'ഫാം വില്ല'. കൃത്യസമയത്തു വിത്ത് നടുവാനും വളമിടാനും വെള്ളം നനയ്ക്കുവാനും വിളവെടുക്കാനും ഉള്ള ടാസ്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു 'ഫാംവില്ല'.

×