കാർഷികം

മാതൃകയായ് കൃഷിമന്ത്രി;അനാവശ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറക്കുന്നതിന് പൂച്ചെണ്ടും ഉപഹാരവും ഒഴിവാക്കി

അനാവശ്യച്ചെലവും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗവും കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൂച്ചെണ്ടും ഉപഹാരവും ഒഴിവാക്കിയത്. കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടികളിൽ അവരുടെ സാനിധ്യമില്ലങ്കിൽ അതിനർത്ഥമില്ലാതാകും എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചർത്തു.

×