കാർഷികം

പൂക്കള്‍ കൊഴിയാതെ തക്കാളി കുലകളായി കായ്ക്കാന്‍ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതി!

ചെടിയുടെ വളര്‍ച്ചാ ഘട്ടത്തിലും പൂവിടുന്ന സമയത്തുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. പൂക്കള്‍ കൊഴിയുന്നത് നല്ല പോലെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഈ പ്രയോഗം സഹായിക്കും.

×