സൃഷ്ടികൾ

സാമൂഹിക ശാസ്ത്രമേളയിൽ സൈബർ ജീവൻരക്ഷാ കവചത്തിന്റെ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ച് ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥി

വർധിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിയാതെ സൂക്ഷിക്കാനും യഥാസമയം സഹായം ലഭ്യമാക്കാനും സ്വയംപ്രവർത്തിക്കുന്ന

×