കോഴി കൂകും മുമ്പ് അവരെന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെന്ന് വിലപിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് പറയാന്‍ 10 വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ ഒരു രംഗമുണ്ട് എന്‍റെ മനസില്‍ ! സമുദായ / ഗ്രൂപ്പ്...

കോഴി കൂകും മുമ്പ് അവരെന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെന്ന് വിലപിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് പറയാന്‍ 10 വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ ഒരു രംഗമുണ്ട് എന്‍റെ മനസില്‍ ! സമുദായ / ഗ്രൂപ്പ്...

×