മണൽക്കാടും മരുപ്പച്ചയും (രണ്ടാം ഭാഗം)

കുവൈറ്റിലെത്തുന്ന മലയാളികളുടെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഊഷ്മളവും ഊർജസ്വലവുമാവുന്നതു സഫാത്തിലെ ഒത്തുചേരലിലാണ്. ഏകാന്തതയും വിരഹവും ആശയും നിരാശയും നിറഞ്ഞ അവരുടെ മരുവാസത്തിനു ഉണർവ്വും ഉന്മേഷവും പകരുന്നതിനായി മിക്ക ദിവസവും അവർ...

×