മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഒരു ആസ്വാദനം

ഏകദേശം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ പുതിയ മയ്യഴിയെ സമ്മാനിക്കുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു .....

×