മണൽക്കാടും മരുപ്പച്ചയും (രണ്ടാം ഭാഗം)

പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വേദിയായ “യുനെസ്കോ” എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംബാസഡറായി ആറു വർഷം ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യ അടക്കം പത്തുരാജ്യങ്ങളിൽ “ട്രേസ്...

×