പാട്ടിന്റെ രാജവീഥിയിലെ പഞ്ചാര തുണ്ടുകൾ

തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്തില്‍ കല്ലന്‍ചോല ഇടയില്‍ വീട്ടില്‍ സലീം എന്ന പാട്ടുകാരന് വയസ്സ് 97 പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും വാര്‍ദ്ധക്യത്തിന്റെ വിവശതകളൊന്നും

×