കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് എം. ദിലീഫിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം

കാരിക്കേച്ചറിസ്റ്റ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാരിക്കേച്ചറിസ്റ്റ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനില്‍ (ഐ.എസ്.സി.എ) ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഏക പ്രഫഷണല്‍ മെമ്പറായി കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് എം. ദിലീഫിന് ലോകാംഗീകാരം.

×