സുവർണ്ണാവസരം ! ട്രെയിനിംഗിനായി യുവതീയുവാക്കളെ സാംസങ്ങ് വിളിക്കുന്നു

ഭാരതസർക്കാരുമായി ചേർന്ന് രാജ്യമൊട്ടാകെയായി 22 നഗരങ്ങളിൽ Samsung അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ( Samsung Technical School ) സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. യുവതികൾക്കാണ് ഇവിടെ അഡ്‌മിഷന് മുൻഗണന നൽകുക....

IRIS
×