പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾക്കും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും 23 വരെ അവധി; വെള്ളിയാഴ്ചവരെ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടാകില്ല

തിരുവനന്തപുരം: എൻജിനീയറിങ്, പോളിടെക്നിക് കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും 23 വരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ...

×