അറിയേണ്ടതെല്ലാം വിരൽതുമ്പിൽ: സ്‌കൂൾ ആപ്പിന് രൂപം നല്‍കി അധ്യാപകനായ ഹാരിസ് കൊലോത്തൊടി

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റം അറിവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും വ്യാപനത്തിനും ദ്രുതഗതിയിൽ സഹായകമാവുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ പുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ ലളിതവും ഫലപ്രദവുമാക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത്

×