ഭക്ഷണം

കെ.എഫ്.സി. ഡെവിള്‍ ചിക്കന്‍ പുറത്തിറക്കി

കെ.എഫ്.സി ആരാധകര്‍ക്കായി കമ്പനി ഡെവിള്‍ ചിക്കന്‍ പുറത്തിറക്കി. കൂടുതല്‍ ചൂടുള്ളതും മണമുള്ളതുമാണ് ഡെവിള്‍ ചിക്കന്‍. ക്രിസ്പിയും ജ്യൂസിയുമായ ഡെവിള്‍ ചിക്കനില്‍ കൂടുതല്‍ രുചിക്കായി ഹോട്ട് ഡെവിള്‍ സോസും...

IRIS
×