ഭക്ഷണം

വിവിധ നിറത്തിലെ ദോശയ്ക്കൊപ്പം സ്വന്തമാക്കാം ആരോഗ്യം

ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഏറെ ഉത്തമമാണ്.

×