പുറപ്പുഴയിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം പഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണസമിതി കളക്‌ടര്‍ക്ക്‌ പരാതി നല്‌കി

അനധികൃതമായി പുറപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ആറാം വാര്‍ഡില്‍ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചത്‌ അടിയന്തിരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും, മതിയായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ പുറപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണസമിതി ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ക്ക്‌ പരാതി...

IRIS
×