നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ്പ്രവാസി നിയമസഹായ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകുന്നു.

ശിക്ഷ, ജയില്‍വാസം, ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി ചികിത്സ എന്നിവയും പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വര്‍ഷം അഭിഭാഷകവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും അതത് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിയമപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അനുഭവം...

IRIS
×