കോസ്റ്റോ രണ്ടാമത്തെ ശാഖ കുവൈറ്റ് ഫഹാഹീലിൽ ഏപ്രിൽ 20 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

കുവൈറ്റിലെ റീറ്റെയ്ൽ വ്യാപാരത്തിന്റെ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഖൈത്താനിലെ കോസ്റ്റോ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിയുടെയും തുടർച്ചയായി അഹ്‌മദി ഗോവെർനെറ്റിലെ ഫഹാഹീലിൽ

×