നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്’ നടത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു

മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നീളുന്ന വിചാരണയാണ്.. കോടതി വരാന്തകൾ കയറിയിറങ്ങി ഇരയുടെ നടുവൊടിയും ..... ഇരകൾക്ക് ദൈനംദീന ജോലികൾക്ക് നാട്ടിലോ ആന്യനാട്ടിലോ പോകാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തും കാര്യങ്ങൾ... "എനിക്ക്...

സമീപ കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ട്രോള്‍. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വരച്ചുകാട്ടുന്നു

സമീപ കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ട്രോള്‍. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വരച്ചുകാട്ടുന്നു.×