നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടോ?….വാട്‌സാപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും പേടിവേണ്ട… സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി പരാതി നല്‍കുക… ഫോണ്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍ കുറ്റം...

നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടോ?....വാട്‌സാപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും പേടിവേണ്ട... സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി പരാതി നല്‍കുക... ഫോണ്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍ കുറ്റം...

×