എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ ചെറിയാന്‍ ചെയ്സ്റ്റോ വരച്ച ചിത്രം

Wednesday, April 11, 2018

പാലാ രാമപുരം അമനകര ചാവറ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്കൂള്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ ചെറിയാന്‍ ചെയ്സ്റ്റോ വരച്ച ചിത്രം.

×