നിണമൊഴുകുന്നു നിത്യവും

ജയശങ്കര്‍ പിള്ള
Friday, June 29, 2018

നൂലിൽ കെട്ടിയ പട്ടത്തിനു
നൂറു നിറങ്ങൾ ആണ്
ചരടിൽ തീർത്ത മുത്തിന്
ചന്ദന ഗന്ധവും,ചാരുതയും

നീലനിലാവിന് നിറമേകി
നൂറായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ
ചായുന്ന നിഴലിനു കൂട്ടായി
ചായക്കൂട്ടിന്റെ മാമാങ്കം

നിണ നീരാട്ട് നിലയ്ക്കുന്നില്ല
നിന്നിലേയും എന്നിലേയും…
ചലിയ്ക്കുന്ന ജീവനുകളുടെ
ചലിയ്ക്കാത്ത മനസ്സും,ചാരവും

നൂറാണ് ചിന്തകൾ,നൂറാണ് മനസ്സുകൾ
നൂലിലിലും,നിറത്തിലും ഒരുമിയ്ക്കാത്ത
ചാവിന്റെ ചാലുകൾ നിലയ്ക്കുന്നില്ല
ചവിട്ടേറ്റ് ജീവനുകൾ കേഴുന്നു നിത്യവും

നിണമാണ്,ചാവാണ് നിത്യവും
ചതിയാണ്,നിറമാണ് മുഘ്യവും.

×