നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ഹോളി: വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഹോളി ആഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ

Friday, March 22, 2019
alu

നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ഹോളി ഇന്നലെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആർഭാടപൂർവ്വം ആഘോഷിച്ചു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഹോളി ആഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×