ശ്രീകൃഷ്‌ണ ജയന്തിയോട്‌ അനുബന്ധിച്ച്‌ വെങ്ങല്ലൂര്‍ ആരവല്ലിക്കാവ്‌ ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന നാമജപം

Monday, September 3, 2018
admin

ശ്രീകൃഷ്‌ണ ജയന്തിയോട്‌ അനുബന്ധിച്ച്‌ വെങ്ങല്ലൂര്‍ ആരവല്ലിക്കാവ്‌ ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന നാമജപം

×