നിർമ്മലം – നിശബ്ദം: വെള്ളത്തിൽ സ്വന്തം നിഴലിനെ നോക്കുന്ന അണ്ണാൻകുഞ്ഞ് !

Saturday, June 22, 2019
alu

വെള്ളത്തിൽ സ്വന്തം നിഴലിനെ നോക്കുന്ന അണ്ണാൻകുഞ്ഞിന്റെ ഈ ചിത്രം സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിൽ നിന്നാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ @dickvanduij.

×