പാചക വാതകത്തിന്റെ ഫ്ലെയിമില്‍ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ക്യാന്‍സറിന് കാരണമാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനം ! എങ്ങനെയെന്ന്‍ കാണുക !

Thursday, April 26, 2018

പാചക വാതകത്തിന്റെ ഫ്ലെയിമില്‍ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ക്യാന്‍സറിന് കാരണമാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനം ! എങ്ങനെയെന്ന്‍ കാണുക !

×