ഒരു ദിവസം എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാം? സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയിതാ

ഡോ. രാജേഷ് കുമാര്‍
Saturday, March 24, 2018

ഒരു ദിവസം എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാം? സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുന്നു.

×