കാടിറങ്ങിയ കാട്ടാനയുടെ താണ്ഡവം. ഇരിട്ടി ആറളത്ത്‌ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാന – ഹെലിക്യമറ ദൃശ്യങ്ങള്‍

Friday, September 14, 2018

ആദ്യമായിട്ടാവും കാടിറങ്ങിയ കാട്ടാനയുടെ താണ്ഡവം ഹെലി ക്യാമറവെച്ച്‌ ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യുന്നത്‌… ഇന്നലെ ഇരിട്ടി ആറളത്ത്‌ ഇറ ങ്ങിയ കാട്ടാന…. ദൃശ്യം പകർത്തിയത്‌ അഖില്‍ പുതുശ്ശേരി…

×